Bättre arbetsmiljö – Hållbart arbetsliv

Psykisk ohälsa och stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent. Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom, eller utbränning som vi kanske är mest vana vid att kalla det. En av fem har varit borta från jobbet på grund av utmattningssyndrom. 

Vi har traditionellt sätt arbetat med arbetsmiljö som finns reglerat i arbetsmiljölagar, och friskvård för att att stimulera medarbetare till att engagera sig i sin hälsa. När det lett till ohälsa och sjukfrånvaro har vi tillämpat rehabilitering. Detta är fortfarande aktuellt, men kompletteras nu med ett fokus på att förebygga ohälsa och främja hälsa.

 

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippade med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle.”

– AFS 2015:4

 

Organisatorisk arbetsmiljö sker på organisationsnivå och handlar om att arbeta fram arbetsvillkor. Är dessa bra skapas en god närvaro och långtidsfriska medarbetare. Här ingår:

  • ledning och styrning
  • kommunikation
  • delaktighet
  • handlingsutrymme
  • fördelning av arbetsuppgifter
  • krav, resurser och ansvar 

Social arbetsmiljö handlar om arbetsklimatet, och sker i de mellanmänskliga relationerna. Vid en fungerande social arbetsmiljö skapas god trivsel och frånvaro av konflikter.

  • socialt samspel
  • samarbete
  • bemötande och normer
  • socialt stöd från chefer och kollegor

 

Förutom organisatorisk och social arbetsmiljö har vi även personliga resurser som sker på individnivå.  Om vi har en god hälsa, mår bra och känner att vi har rätt kompetens för vårt jobb- då presterar vi även bättre. Men det kan också ha en motsatt effekt, mår vi inte bra eller har höga psykiska krav som orsakar stress, har vi inte heller en full arbetsförmåga och har lättare för att hamna i konflikter.

Dessa interna faktorer skapar en upplevd arbetsmiljö, och handlar om att vi tänker, reagerar och agerar olika från person till person. Vad den ena kan tycka är påfrestande och stressande kan en annan uppleva hanterligt och roligt. Vår historia och värdegrund spelar in i resultatet för hur vi tolkar en situation eller händelse, och är anledningen till varför två personer kan uppleva samma arbetssituation olika.

Faktisk arbetsmiljö + Upplevd arbetsmiljö = Resultat

Organisatorisk och social arbetsmiljö sker i samspel med personliga resurser, det är just helheten som skapar goda resultat eller konsekvenser som kan handla om mänskliga och ekonomiska förluster.